# Instalacja szablonów

# Instalacja szablonu SpaceIs

Szablony wymagają instalacji:

 • PHP 8.1
 • nginx/apache2 z obsługą mod_rewrite oraz htaccess

Szablon zainstalujesz na:

 • dowolnym hostingu WWW, który wspiera PHP 8.1 (np. SeoHost.pl, MyDevil.net),
 • serwerze VPS,
 • serwerze dedykowanym.

W przypadku korzystania z nginx należy go odpowiednio skonfigurować:

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  server_name mojadomena.pl;
  root /sciezka/do/sklepu;
 
  add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
  add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
 
  index index.php;
 
  charset utf-8;
 
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }
 
  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }
 
  error_page 404 /index.php;
 
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
 
  location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
  }
}

W przypadku instalacji szablonu na VPS/maszynie dedykowanej należy przydzielić permisje:

chown -R www-data:www-data *

# Konfiguracja sklepu

Plik konfiguracyjny sklepu znajduje się w app/config.php. Tam znajdują się elementy konfiguracyjne odpowiednio wytłumaczone.

# Instalacja szablonu na SeoHost.pl/jakimkolwiek hostingu opartym na Direct Admin